مشاوره نوجوان

  • روشهای کنار آمدن با نوجوانان و بلوغ
  • مشاوره در زمینه روابط دختر و پسر و آشنایی با مسایل جنسی
  • آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای تصمیم گیری
  • خودشناسی و هویت یابی نوجوانان
  • مقابله با استرس و اضطراب
  • اعتماد به نفس و عزت نفس
  • مقابله با تنهایی و کمرویی