خدمات ارزیابی و روانشناختی

  سنجش و اندازه گیری بهره ی هوشی ، پیشرفت تحصیلی ،آزمونهای شغلی ، آزمونهای سازمانی ،آزمونهای شخصیتی ،آزمونهای فرافکن ، آزمونهای رغبت سنج و ....