دوره های آموزشی سازمانی

  • مهارتهای ارتباط بین فردی در محیط کار
  • تفکر نقادانه
  • مدیریت خشم در محیط کار
  • سبک های رهبری
  • حل مساله و تصمیم گیری در سازمان
  • خودشناسی در راستای بهره وری سازمانی
  • مدیریت زمان
  • پیشگیری و کنترل ایدز
  • معنویت در سازمان
  • آمادگی برای بازنشستگی و خدمات بازنشستگی