مـقـالات


اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی و شدت بیماری مبتلایان به پارکینسون

اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی و شدت بیماری مبتلایان به پارکینسون

فریماه افشار زاده ، اصغر آقایی

این پژوهش با هدف اصلی تعیین اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان رضایت از زندگی و میزان علائم مبتلایان به پارکینسون انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی به صورت پیش آزمون - پس آزمون و آزمون پیگیری در گروه آزمایش و گواه بود.


این پژوهش با هدف اصلی تعیین اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان رضایت از زندگی و میزان علائم مبتلایان به پارکینسون انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی به صورت پیش آزمون - پس آزمون و آزمون پیگیری در گروه آزمایش و گواه بود. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه بیماران مبتلاء به پارکینسون از مراجعه کنندگان به کلینیک ها و بیمارستانهای تخصصی مغز و اعصاب شهر اصفهان در سال 1394 را شامل می گردید. شیوه نمونه گیری هدفمند بود که نهایتاً تعداد 30 نفر شامل 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل برای نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از؛1- پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)(داینر و همکاران، 1985) و 2- مقیاس درجه بندی بیماری پارکینسون(کوتی و -همکاران،2013). گروه آزمایش تحت مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT در 8 جلسه قرار گرفت.

داده های حاصل با استفاده آمار توصیفی میانگین و انحراف معیارداده ها توصیف و روش آماری تحلیل واریانس با اندازه های مکرر تحلیل شد و نتایج نشان داد؛ مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT ، بر افزایش رضایت از زندگی مبتلایان به پارکینسون مؤثر بود(p<0.01). اما این مداخله بر میزان علائم بیماری پارکینسون مؤثر نبود. (p<0.05). بنابرآن به نظر می رسد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT روش موثری برای بهبود رضایت از زندگی مبتلایان به پارکینسون باشد که می تواند در بهبود ویژگیهای شناختی این بیماران نقش داشته باشد.

کلیدواژه: روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، رضایت از زندگی و پارکینسون

دانلود مقاله

 

اطلاعات تماس

اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، ابتدای کوچه مسجد الرضا، مجتمع آرین، طبقه سوم

03136651545  / 09130342071

yascounseling@gmail.com