متخصصین مرکز

 

1

خانم دکتر شعله امیری

دکتری روان شناسی کودک و نوجوان

"روان شناسی کودک و نوجوان"

سوابق=قطب نظام روان شناسی

2 خانم فریماه افشارزاده

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

"انجام تست وکسلر و مفسر تست"

سوابق=مدیر و مؤسس مرکز مشاوره یاس

3 آقای دکتر سید عباس شفتی

"روان شناس خانواده و پیش از ازدواج"

سوابق=مدرس دانشگاه اصفهان

4 آقای محمود نصیری

دکتری افتخاری روان شناسی خانواده و پیش از ازدواج

"روان شناس خانواده و پیش از ازدواج"

سوابق=روان پرستار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5 خانم دکتر عذرا اعتمادی

دکتری مشاوره خانواده

"مشاوره خانواده و زوج درمانی"

سوابق=مدیر گروه مشاوره دانشگاه اصفهان-عضو انجمن مشاوره ایران

6 آقای ابوالفضل شیرازی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

"روان شناس خانواده"

سوابق=مدرس در زمینه آموزش پیش از ازدواج در کشور

7 آقای دکتر حمید کاظمی

دکتری روان شناسی بالینی

"روان شناس بالینی و خانواده"

سوابق=هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

          مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان و دانشگاه آزاد نجف آباد

8 خانم دکتر مریم قربانی

دکتری روان شناسی بالینی

"روان شناس بالینی و خانواده"

سوابق=مدرس دانشگاه آزاد نجف آباد-دانشگاه پیام نور اصفهان و دانشگاه آزاد خمینی شهر

9 خانم دکتر فلور خیاطان

دکتری روان شناسی بالینی

"روان شناس بالینی و خانواده"

سوابق=هیئت علمی دانشگاه خوراسگان-معاونت پژوهشی دانشگاه خوراسگان

10 آقای دکتر سیدمحمدرضا صمصام شریعت

دکتری روان شناسی بالینی

"روان شناسی فردی-خانواده"

سوابق=هیئت علمی دانشگاه امین فولادشهر-مدرس دانشگاه آزاد خوراسگان

11 آقای دکتر مهرداد قدوسی

دکتری اعصاب و روان

"روان پزشک"

سوابق= ----------

12 خانم دکتر خاطره بزرگمهری

دکتری روان شناسی عمومی

"روان شناسی کودک و نوجوان"

سوابق=مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان

13 آقای علی سلیمانی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

"روان شناس فردی و بالینی"

سوابق=همکاری در زمینه روان شناسی با دادگستری اصفهان

14 آقای اکبر بهرامی

کارشناسی ارشد گفتار درمانگر

"گفتار درمانگر"

سوابق=مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

15 خانم آصفه نفری

کارشناسی ارشد مشاور تغذیه

"مشاور تغذیه و رژیم درمانی"

سوابق= ----------

16 خانم بیتا ریسمانچیان

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

"روان شناس کودک"

سوابق=همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان

17 خانم رعنا هدایت نیا

کارشناسی ارشد مشاوره

"مشاوره کودک"

سوابق=مشاور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

18 خانم مهدیه لباف

کارشناسی ارشد مشاوره

"مشاوره سکس تراپیست"

سوابق=مشاور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

19 خانم میترا رواخواه

کارشناسی ارشد کودکان استثنایی

"روان شناس اختلالات و یادگیری و توجه"

سوابق= ----------

20 خانم لیلا عندلیب

دانشجوی دکتری روانکاوی

"روان تحلیلگر"

سوابق= ----------

21 خانم دکتر افسانه رحیمی

دکتری روانشناسی

روانشناس بالینی کودک

سوابق: مشاور و مدرس دانشگاه

22 دکتر حامد مصلحی

دکتری علوم تربیتی

مشاور و برنامه ریز تحصیلی

سوابق: مشاور و مدرس دانشگاه

 

 

اطلاعات تماس

اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، نبش بن بست 34، کلینیک تخصصی مغز و اعصاب نورون، طبقه سوم

03136651545  / 09130342071

yascounseling@gmail.com