روانشناسی صنعتی و سازمانی

    ارائه خدمات تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی در :

  • حیطه آموزش کارکنان
  • حیطه آموزش مدیران
  • انجام پروژه های تخصصی سازمانی
  • ارائه مشاوره های مدیریتی، سازمانی، شغلی و تبلیغات
  • آموزش ویژه خانواده و فرزندان کارکنان
  • گزینش و استخدام
  • بهره وری در محیط کار
  • تغییر نگرش کارکنان
  • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان
  • آسیب شناسی بهره وری سازمانی