مشاوره فردی و بالینی

  • انجام مصاحبه بالینی و تشخیصی
  • تغییر الگوهای آسیب زای رفتاری
  • بهبود احساس ارزشمندی
  • حل و فصل تعارض
  • استفاده از درمان های رایج CBT و ACT و ....