بخش خدمات آموزشی

  • آموزشهای غنی سازی و مهارتهای خانواده
  • آموزشهای پیش از ازدواج
  • آموزشهای صنعتی و سازمانی
  • آموزشهای مدیریتی
  • آموزشهای ارتباطی نوجوانان
  • آموزشهای فرزندپروری
  • برگزاری دوره های تخصصی روانشناسی ویژه دانشجویان و روانشناسان
  • آموزش و ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه برای عموم